ประวัติการส่งใบเสร็จ

หมายเลขใบเสร็จ จำนวนกระป๋อง สถานะ

4568769123

3
เสร็จสมบูรณ์
1112345678 1
กำลังตรวจสอบ
4290000873 4
ปฏิเสธ